Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie kursu

REGULAMIN SZKOŁY NO. 1

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu szkoły NO. 1 wielką literą mają znaczenie jakie zostało im nadane poniżej:
 2. Kursy – oznacza kursy językowe organizowane i prowadzone w ramach oferty edukacyjnej Szkoły,
 3. Opiekun prawny – oznacza rodzica lub innego opiekuna prawnego, który sprawuje pieczę nad Uczestnikiem nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin szkoły NO. 1”,
 5. Szkoła – oznacza szkołę językową NO. 1 prowadzoną przez Renatę Kądziela prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), działającą pod firmą Renata Kądziela NO. 1 z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Aleja Bzów 47, NIP 7611327768, REGON 551195540, e-mail: renatakadziela.no1@gmail.com, tel. +48 881 22 47 47,
 6. Strony – Uczestnik oraz Szkoła,
 7. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która bierze udział w Kursach prowadzonych przez Szkołę,
 8. Umowa – oznacza umowę o prowadzenie kursu zawieraną pomiędzy Uczestnikiem lub jego Opiekunem prawnym oraz Szkołą.
 9. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzania i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Kursów oraz obowiązki Stron na podstawie zawartej między Stronami Umowy.

§ 2. Zasady organizacji Kursów

 1. Zajęcia w ramach Kursów odbywają się w siedzibie Szkoły przy ul. Aleja Bzów 47 w Warszawie lub w innym wskazanym w Umowie miejscu.
 2. Zajęcia w ramach Kursów nie odbywają̨ się̨ w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne od pracy szkolnej (według kalendarza MEN) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Szkoła może zorganizować Kursy specjalne w czasie ferii letnich i zimowych. Szkoła może dodatkowo ustanowić inne dni wolne niż te, o których mowa w ust. 2 powyżej, co zostanie uwzględnione w grafiku zajęć w ramach Kursu.
 4. Termin zakończenia zajęć w ramach Kursów to termin realizacji wszystkich godzin danego Kursu według Umowy. W przypadku zajęć odwołanych Szkoła ma obowiązek takie zajęcia odrobić, realizując pełną ilość godzin przewidzianych Umową na dany Kurs.
 5. Liczba miejsc w ramach poszczególnych Kursów jest ograniczona, a o przyjęciu do grona Uczestników Kursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zajęcia w ramach Kursów odbywa się w trybie grupowym lub indywidualnym. Grupy tworzone są z uwzględnieniem:
 7. poziomu zaawansowania językowego Uczestników oraz
 8. wieku Uczestników.
 9. Grupy, w zależności od rodzaju Kursu, liczą od 3 do 5 Uczestników (grupa mała) oraz od 6 do 12 Uczestników (grupa duża). Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia w ramach jednej grupy Uczestników pełnoletnich z młodzieżą. W szczególnych przypadkach (uzasadnionych np. zmianą planów lekcji Uczestników w wieku szkolnym) dopuszcza się możliwość zorganizowania grupy do 14 Uczestników.
 10. Liczba Uczestników w ramach jednej grupy nie może być mniejsza niż 3 osoby.
 11. W celu dokonania kwalifikacji Uczestnika do określonej grupy pod względem zaawansowania językowego Szkoła przeprowadza:
 12. test poziomujący,
 13. rozmowę z metodykiem (w przypadku wątpliwości związanych z wypełnionym przez Uczestnika testem poziomującym).
 14. W przypadku wyboru przez Uczestnika grupy na poziomie początkującym nie stosuje się postanowień ust. 9 powyżej.  
 15. W przypadku wyboru trybu nauczania indywidualnego grupa może liczyć 1 lub 2 Uczestników.
 16. W czasie formowania się grup, liczebność grup może być tymczasowo większa lub mniejsza.
 17. Kursy dzielą się̨ na dwa semestry: zimowy i letni.
 18. Terminy zajęć indywidualnych ustalane są odrębnie z ich Uczestnikami i odbywają się po ich zaakceptowaniu przez Szkołę.
 19. Zajęcia w ramach Kursów prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, przygotowanych zarówno pod względem metodycznym, jak i językowym do prowadzenia Kursów oferowanych przez Szkołę.
 20. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika na Kurs wyższego poziomu zaawansowania jest pozytywne zakończenie Kursu niższego poziomu zaawansowania.

§ 3. Prawa i obowiązki Szkoły

 1. W ramach przeprowadzenia wybranego przez Uczestnika Kursu, Szkoła zobowiązuje się do:
 2. przeprowadzenia Kursów w ilości przewidzianej w ofercie Szkoły,
 3. zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach,
 4. nadzoru metodycznego nad pracą lektorów,
 5. weryfikacji poziomu zaawansowania Uczestników Kursów,
 6. kontroli frekwencji Uczestników,
 7. wydawania, na prośbę Uczestników, certyfikatów poświadczających ukończenie przez Uczestników Kursu danego stopnia, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia przez danego Uczestnika testu końcowego i frekwencji minimum 80% zarówno w semestrze zimowym jak i letnim,
 8. zapewniania transportu ze świetlicy szkolnej szkoły podstawowej, do jakiej Uczestnik uczęszcza do siedziby Szkoły oraz zapewnienia transportu po przeprowadzonych w ramach Kursu zajęciach z powrotem do świetlicy szkolnej (dotyczy Uczestników uczęszczających do klas 0-3 korzystających z usługi dowozu dzieci oraz Uczestników starszych po uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły),
 9. zapewnienia Uczestnikowi lub jego Opiekunowi prawnemu dostępu do dziennika elektronicznego celem weryfikacji frekwencji Uczestnika oraz postępów Uczestnika, a także pobrania zrzutu z odbytej lekcji.
 10. Szkoła zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu Kursów.
 11. Szkoła ma prawo w trakcie roku szkolnego w ramach danej grupy dokonać zmiany kadry lektorskiej. Zmiana lektora, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na warunki i zasady odbywania Kursu w danej grupie.
 12. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła zobowiązuje się̨ do zapewnienia zastępstwa lub odwołania zajęć po uprzednim powiadomieniu Uczestników. Odwołane zajęcia przechodzą automatycznie na koniec danego Kursu, a w szczególnych przypadkach odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, uzgodnionym uprzednio z Uczestnikiem/kami i lektorem prowadzącym zajęcia w ramach danego Kursu.
 13. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego monitorowania postępów Uczestników i udostępniania Uczestnikom lub Opiekunom prawnym wyników tych postępów w elektronicznym dzienniku zajęć.
 14. W przypadku spadku postępów Uczestnika w nauce, Szkoła zobowiązana jest do podjęcia kroków zmierzających do poprawy wyników Uczestnika oraz podniesienia jego motywacji do dalszej nauki w ramach Kursu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Szkoła współpracuje z Opiekunami prawnymi Uczestnikaw tym zakresie. W przypadku braku współpracy Uczestnika i jego Opiekunów prawnych lub samego Uczestnika ze Szkołą, Szkoła ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.
 15. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności na zajęciach niepełnoletniego Uczestnika, Szkoła ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Opiekunów prawnych.
 16. Szkoła ma prawo proponowania danemu Uczestnikowi zmiany danej grupy na inną grupę o wyższym lub niższym poziomie zaawansowania, w przypadku dostrzeżenia przez lektora prowadzącego Kurs takiej potrzeby. Przeniesienie Uczestnika do innej grupy następuje po uzyskaniu od Uczestnika lub jego Opiekuna prawnego zgody na dokonanie takiej zamiany.
 17. Zmiana grupy na grupę o innym poziomie zaawansowania w trakcie roku szkolnego, o której mowa w ust. 8 powyżej, związana jest z poniesieniem przez Uczestnika kosztu zakupu nowego podręcznika. Wysokość ceny nowego podręcznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przekazywana jest Uczestnikowi przez Szkołę w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie cennika wydawnictwa współpracującego ze Szkołą.

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestników

 1. W ramach uczestnictwa w wybranym Kursie, Uczestnicy zobowiązują się do:
 2. przestrzegania warunków Umowy oraz Regulaminu,
 3. terminowego wnoszenia opłat za Kursy,
 4. wykonywania zadanych prac domowych,
 5. regularnego uczęszczania na zajęcia prowadzone w ramach Kursów,
 6. aktywnego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach Kursów,
 7. monitorowania swojej frekwencji oraz postępów w nauce w systemie dziennika elektronicznego. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opiekun prawny takiego Uczestnika zobowiązuje się do monitorowania frekwencji oraz postępów Uczestnika w systemie dziennika elektronicznego.
 8. Uczestnik ma prawo korzystać z biblioteki szkolnej, kawiarenki internetowej i innych udogodnień, jakie zapewnia Szkoła w godzinach jej otwarcia.
 9. Uczestnik ma obowiązek zwrotu wypożyczonych z biblioteki Szkoły książek przed zakończeniem Kursu, a także na każde wezwanie Szkoły. W razie niezwrócenia książek najpóźniej w ostatnim dniu Kursu lub mimo wezwania, Szkoła wyznaczy Uczestnikowi dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania zwrotu wypożyczonych książek, z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym upływie zostanie nałożona na Uczestnika kara w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdy dzień opóźnienia.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystywania podręczników i materiałów udostępnionych mu przez Szkołę wyłącznie dla własnego użytku w celach naukowych.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Szkołę o tym fakcie. Po uprzednim poinformowaniu Szkoły o nieobecności, Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach online (za pośrednictwem komunikatora Skype).
 12. Uczestnik, który nie był obecny na zajęciach i nie uczestniczył w zajęciach za pośrednictwem komunikatora Skype zgodnie z ust. 5 powyżej, zobowiązany jest zgłosić się do sekretariatu Szkoły po odbiór pozostawionych dla niego materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji ze Szkoły o pozostawieniu dla niego takich materiałów.
 13. Opiekunowie prawni Uczestników korzystających z dowozu na zajęcia zobowiązani są do informowania Szkoły o nieobecności Uczestnika na zajęciach z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niepoinformowania Szkoły o nieobecności Uczestnika, zgodnie z zasadami, o których mowa w zdaniu poprzednim, kiedy osoba dowożąca celowo wyjeżdża po Uczestnika, Opiekunowie prawni Uczestnika mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy przypadek tego rodzaju.
 14. Nałożenie kary, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie dotyczy przypadków, gdy nieobecność niepełnoletniego Uczestnika była wynikiem sytuacji losowej, nagłej i niemożliwej do przewidzenia. Opiekun prawny Uczestnika w takim przypadku jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności Uczestnika i przedłożenia dowodów uzasadniających sytuację losową, o której mowa w zdaniu poprzednim, która stanowiła przyczynę takiej nieobecności.
 15. Uczestnicy, którzy korzystają z usługi transportu na zajęcia, oferowanego przez Szkołę, zobowiązani są do dostosowania się do warunków transportu organizowanego przez Szkołę i wykonywania poleceń osób przewożących Uczestników, w tym m.in. zobowiązani są zapinać pasy, nie korzystać z urządzeń elektronicznych podczas jazdy, zachować stosowną ciszę.
 16. Na zajęciach w ramach Kursów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 17. Uczestnik ma prawo zgłaszać do lektorów prowadzących zajęcia oraz dyrekcji Szkoły postulaty i wnioski, zarówno w sprawach dotyczących Kursów, jak i organizacyjnych. Wszelkie uwagi winny być kierowane do dyrekcji Szkoły w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: sekretariat.no1@gmail.com lub przekazywane ustnie w sekretariacie Szkoły.
 18. Uczestnik ma prawo do przeniesienia do innej grupy po rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia w grupie, do której uczęszcza Uczestnik i dyrekcją Szkoły. Szkoła może odmówić przeniesienia Uczestnika do innej grupy, jeśli liczy ona więcej niż 5 /12 / 14 osób w zależności od rodzaju grupy lub jeśli przeniesienie Uczestnika naruszyłoby uzasadniony interes grupy.
 19. W przypadku zmiany planów lekcji Uczestnika, który uczęszcza do szkoły i związanego z tą zmianą przechodzenia Uczestnika do innej grupy w ramach Kursu, w której liczba przepracowanych godzin nie pokrywa się z liczbą przepracowanych godzin w grupie do jakiej uczęszczał Uczestnik przed zmianą, Uczestnik ma prawo do odbycia brakujących godzin wraz z innymi grupami dopasowanymi poziomowo i czasowo do możliwości Uczestnika.
 20. Szkoła nie zwraca kosztów za zajęcia, które stanowią różnicę w realizacji Kursu w rożnych grupach. Zajęcia te Uczestnik może odbyć w innych grupach do dnia zakończenia Kursów w tych grupach. Jednocześnie, Szkoła nie pobiera opłaty za lekcje w przypadku, gdy po zmianie grupy, Uczestnik odbędzie więcej lekcji niż przewidziano Umową na początku roku szkolnego.

§ 5. Płatności

 1. Podstawą rozliczenia za Kurs jest wniesienie przez Uczestnika opłaty według przyjętego przez Szkołę cennika. Uczestnik może dokonać opłaty za Kurs gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na rachunek bankowy Szkoły wskazany w Umowie.
 2. Wysokość opłaty za Kurs uzależniona jest od rodzaju Kursu, liczebności grupy i jest ustalana przez Szkołę corocznie. W przypadku ustalenia cennika promocyjnego, opłata naliczana jest według tego cennika. W przypadku, gdy w cenniku zawarto konkretny termin obowiązywania cennika promocyjnego, a Uczestnik podpisał Umowę̨ w nieprzekraczającym terminie wskazanym w cenniku promocyjnym, opłata promocyjna obowiązuje do terminu wskazanego w cenniku promocyjnym. W cenę Kursu wliczone są podręczniki i materiały dodatkowe. Ponadto dla grup Kids – Junior w cenie Kursu zawiera się także dowóz na zajęcia w ramach Kursu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Opłata za Kurs może być wnoszona jednorazowo z góry za cały rok szkolny, w 2 ratach lub w 10 ratach. Uczestnik, który wybierze płatność ratalną, jest zobowiązany do systematycznego regulowania płatności według harmonogramu załączonego do Umowy.
 4. W przypadku wyboru płatności jednorazowej, rabat z tego tytułu naliczany jest od całej płatności.
 5. Uczestnik, który dokonuje opłaty za Kurs gotówką w sekretariacie Szkoły, otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty gotówkowej w dniu dokonania wpłaty. Wpłaty dokonywane w formie przelewu na konto bankowe Szkoły, po ich zaksięgowaniu na rachunku bankowym Szkoły, są odnotowywane w dokumentacji Szkoły. W takim przypadku, na życzenie Uczestnika, Szkoła udostępnia potwierdzenia wpłat odnotowane w dokumentacji wewnętrznej Szkoły.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wyboru Kursu z ilością godzin inną niż w standardowej ofercie Szkoły na dany rok szkolny lub Kurs indywidualny, Uczestnik ponosi koszt podręczników oraz materiałów dodatkowych w zależności od rodzaju kursu – Kurs 1 x tydzień – 150 zł/ Kurs 2 x tydzień – 200 zł.
 7. W przypadku wyboru przez Uczestnika płatności w systemie ratalnym, comiesięczne opłaty nie są opłatami za odbyte zajęcia w ramach Kursu, a tylko ratalną formą płatności za cały Kurs.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Szkoła jest uprawniona do naliczania odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia i może obciążyć nimi Uczestnika.

§ 6. Testy i zaświadczenia o ukończeniu Kursów

 1. W trakcie trwania Kursów Uczestnicy poddawani są regularnym testom sprawdzającym ich wiedzę i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem egzaminu semestralnego i końcowo rocznego decydują o ich ostatecznym wyniku, jaki znajdzie się na certyfikacie ukończenia danego Kursu.
 2. Certyfikat ukończenia Kursu na danym poziomie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, otrzymuje Uczestnik, który pozytywnie zaliczył egzaminy semestralny i końcowy oraz uczestniczył w minimum 80% zajęć, które odbyły się w ramach Kursu. Certyfikat jest wystawiany na prośbę Uczestnika.
 3. Bieżące oceny są wystawiane w grupach dziecięcych i młodzieżowych w dzienniku lekcyjnym online prowadzonym dla każdej z grup, do którego wgląd na bieżąco ma zarówno Uczestnik, jak i jego Opiekun prawny.

§ 7. Rezygnacja z Kursów

 1. Uczestnik lub działający w jego imieniu Opiekun prawny mogą odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot poniesionych kosztów za Kurs. Pozostałe przypadki rezygnacji z Kursu oraz możliwości wypowiedzenia Umowy reguluje Umowa.
 3. Czasowa nieobecność Uczestnika spowodowana np. chorobą, wyjazdem na zieloną szkołę lub innego typu wyjazdem nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za Kurs. W takich przypadkach Szkoła umożliwia nadrobienie powstałych zaległości poprzez pozostawienie dla Uczestnika materiałów z lekcji oraz umożliwienie udziału w zajęciach online (za pośrednictwem komunikatora Skype).

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do nieujawniania informacji finansowych, handlowych, prawnych lub organizacyjnych dotyczących Szkoły, które nie są dostępne publicznie otrzymanych lub uzyskanych w ramach realizacji Umowy.
 2. Uczestnik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie udostępniać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać materiałów i dokumentów będących własnością Szkoły,
  z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z wykonywaniem Umowy. 
 3. Tytuły paragrafów użyte w tekście Regulaminu nie mają znaczenia prawnego i służą jedynie zwiększeniu jego przejrzystości.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.