...

Test poziomujący hiszpański – młodzież (13+ / dorośli)

Proszę uzupełnić poniższe zdania odpowiednim słowem lub zwrotem. W każdym zdaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zalecane jest uzupełnienie maksymalnej ilości zdań niezależnie od poziomu osoby testowanej.

Czas na wykonanie testu: 45 minut.
Życzymy powodzenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.