...

Zgłoszenie na półkolonie ZIMnOWISKO Mokotów

  Dane zgłoszenia:
  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):
  Płatności: * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.
  Polecenia od AMBASADORA_KI:
  Warunki uczestnictwa: Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
  Zgody na przetwarzanie danych:
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.