...

Zgłoszenie na półkolonie ZEGRZE

  Dane zgłoszenia:

  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):
  Płatności: * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.
  Warunki uczestnictwa: Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
  Zgody na przetwarzanie danych:

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.