Regulamin promocji

„Promocja Zegrze 2019”

 1. Regulamin promocji „ Promocja Zegrze 2019”, zwaną dalej „Promocją”, określa zasady udziału, w tym wymienia warunki, które należy spełnić, aby otrzymać rabat na turnus półkolonii organizowanych przez Centrum Edukacyjne No.1.
 2. Organizatorem Promocji, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Centrum Edukacyjne No.1 z siedzibą przy Alei Bzów 47, 02-495 Warszawa, NIP: 761 132 77 68
 3. Promocja dotyczy półkolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Centrum Edukacyjne No.1 – Półkolonie Zegrze i TeenCamp Zegrze odbywających się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada.
 4. Promocja obowiązuje od 06.06.2019r. do 22.06.2019r.
 5. Przedmiotem Promocji jest rabat na wybrany turnus półkolonii objętych Promocją w wysokości 100zł lub 250zł.
 6. Z Promocji skorzystać można tylko raz. Rabat otrzymany w promocji można wykorzystać na jeden wybrany turnus półkolonii (dostępne terminy sprawdzić można w ofercie na stronie Organizatora).
 7. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby, które:
  1. Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Centrum Edukacyjnego No.1, tj. przesyłanie ofert No.1-zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/08/1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883) wraz z późniejszym Rozporządzeniem – „RODO”.
  2. Zapoznały się i zaakceptowały Regulamin Promocji
  3. Spełniły warunki Promocji wymienione w punkcie ???
 8. Promocja nie łączy się ze stałą obowiązującą ofertą rabatów (rabat dla rodzeństw oraz rabat za kolejny turnus)
 9. Promocja obowiązuje na nowe zapisy, nie obowiązuje na turnusy, na które został już dokonany zapis.
 10. Klient, aby wziąć udział w Promocji i otrzymać musi spełnić następujące warunki:
  1. Wypełnić formularz promocji znajdujący się na stronie internetowej https://alejabzow47.pl/promo-x43dvws3/
  2. Zapoznać się z ofertę Półkolonie Zegrze i TeenCamp Zegrze
 • Zapisać dziecko w wybranym przez siebie terminie na jedne z półkolonii objętych promocją wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz wpisując w polu „Uwagi” – „Półkolonie Zegrze 2019”
 1. Każda osoba (dalej „Znajomy”), która przystąpiła do promocji z polecenia firmy lub Klienta, i zapisze swoje dziecko na półkolonie otrzyma rabat w wysokości 150zł na półkolonie objęte Promocją.
 2. Aby otrzymać dodatkowe 100zł rabatu na wybrany turnus półkolonii należy:
 3. Polecić promocję Znajomemu, który jest zainteresowany ofertą. (przez „Znajomego” rozumie się osobę, która nie korzystała jeszcze z oferty Półkolonii No.1 oraz ni brała udziału wcześniej w Promocji).
 4. Przesłać Znajomemu link do formularza promocji https://alejabzow47.pl/promo-x43dvws3/
 • Podać Znajomemu swój adres e-mail, który znajduje się w bazie promocji (był użyty w formularzu promocji)
 1. Znajomy przystępuje do Promocji wpisując w formularzu adres e-mail Klienta, który polecił mu promocję w pole „Adres e-mail osoby polecającej” oraz zapisując swoje dziecko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora i wpisując „Półkolonie Zegrze 2019” w polu „Uwagi”.
 2. Po wykonaniu przez Znajomego wyżej wymienionych czynności oraz opłaceniu zaliczki Klient, który polecił Promocję znajomemu otrzymuje dodatkowe 100zł rabatu, Znajomy, który zapisał swoje dziecko otrzymuje 150zł rabatu.
 3. Dokonując rejestracji w formularzu promocji Znajomy przystępuje do promocji jednocześnie zostając Klientem. W takim przypadku zastosowanie do niego będą miały postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta.
 4. Klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 100zł po zapisie przynajmniej jednej osoby z polecenia, w przypadku zapisu więcej niż jednej osoby z polecenia rabat nie zwiększa się.
 5. Oferty i opis programów półkolonii znajduje się na stronie internetowej alejabzow47.pl
  1. Półkolonie Zegrze à https://alejabzow47.pl/polkolonie-zegrze/
  2. TeenCamp Zegrze à https://alejabzow47.pl/teencamp-zegrze/
 6. Otrzymany obowiązuję osobę, która przystąpiła do Promocji i nie może zostać wykorzystany przez inną osobę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawdo do zmiany Regulaminu Promocji, ze względu na:
  1. Przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  2. Zmiana sposoby przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

W przypadku dokonania Zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego przesłanie wszystkim osobom biorącym udział w promocji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zapisy dokonane w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 1. Przystępując do Promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
 2. Liczba miejsc na dany turnus półkolonii jest ograniczona.
 3. Rabat zostaje naliczony po przyjęciu zgłoszenia i zweryfikowaniu adresu e-mail wpisanego w formularzu promocji oraz formularzu zgłoszeniowym.
 4. Informację o udzielonym rabacie Klient otrzymuje drogą mailową na adres podany w formularzu promocji.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres no1@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 6. Niniejsza Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, ani zakładam wzajemnym, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j. ze zm.)
 7. Regulamin obowiązuje od 06.06.2019r. do dnia zakończenia Promocji.